Mobility: Společné česko-německé výzkumné projekty s dobou řešení 2020-2021

Přejít na web výzvy
Datum ukončení výzvy
31.05.2019
Poskytovatel
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
 

V souladu s Dohodou mezi vládou České a Slovenské federativní republiky a vládou Spolkové republiky Německo o vědeckotechnické spolupráci vyhlásilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy výzvu k podávání návrhů společných českoněmeckých výzkumných projektů s dobou řešení 2020-2021.

Cílem je napomáhat navazování kontaktů a rozvoji spolupráce mezi institucemi působícími v oblasti výzkumu a vývoje v partnerských státech, a to formou podpory mobility výzkumných pracovníků spolupracujících na řešení mezinárodních projektů základního výzkumu.

Podpora společných výzkumných projektů spočívá ve financování cestovních a pobytových nákladů výzkumných pracovníků cestujících do zahraničí, kdy vysílající strana hradí náklady na dopravu řešitele společného výzkumného projektu do místa jeho pobytu ve státě přijímající strany a zpět a přijímající strana jeho pobytové náklady (ubytování, stravné, kapesné). V rámci této výzvy není podporována účast výzkumných pracovníků na seminářích, konferencích, kongresech a dalších setkáních, konaných v partnerských státech.

Přijímají se návrhy společných česko-německých výzkumných projektů s dobou řešení 2020-

2021 ze všech vědních oblastí. Návrh společného výzkumného projektu musí být  klasifikovatelný jako návrh projektu základního výzkumu.

V rámci výzvy budou podporovány:

  • krátkodobé pobyty o délce trvání 1 - 15 dní;
  • dlouhodobé pobyty o délce trvání 1 - 3 měsíce.

Výše podpory: max. 100 000 Kč/rok/jeden projekt, tj. 200 000 Kč na celou dobu řešení
Celková alokace výzvy: 3 000 000 Kč
Podíl dotace na celkových způsobilých výdajích:  
max. 100  %  způsobilých  nákladů  u  základního  výzkumu, 50  %  u  průmyslového  výzkumu, 25  %  u  experimentálního  vývoje, zvýšení míry podpory ovlivňuje např. spolupráce s podniky či veřejné šíření výsledků, podrobněji v nařízení zde.
Doba řešení:  2 roky, od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2021
Předkládání projektových žádostí: od 1. 4. 2019 do 31. 5. 2019 (interní termín pro ČZU je stanoven na 29. 5. 2019)

Více informací na intranet.czu.cz v sekci Věda, výzkum a projekty nebo stránkách výzvy.

English ☰ Menu