1. veřejná soutěž Program Prostředí pro život, podprogram 1 a 2 (MŽP ČR, administrace TA ČR)

Datum ukončení výzvy
19.09.2019
Poskytovatel
Technologická agentura ČR
 

Hlavním cílem programu je podporovat návrhy projektů, jejichž výsledky mají vysoký potenciál pro uplatnění v řadě oblastí života české společnosti. Výstupy, výsledky a dopady z podpořených projektů zejména napomohou identifikaci skutečných rizik pro životní prostředí a navržení efektivních opatření pro jejich prevenci či odstranění jejich následků a tím zkvalitnění života obyvatel ČR. 

Tato veřejná soutěž je vyhlášena ve dvou podprogramech:

  • Podprogram 1 - Operativní výzkum ve veřejném zájmu (zaměřen na řešení témat s místními, regionálními a celospolečenskými dopady, jejichž výsledky jsou využitelné zejména ve veřejné správě);
  • Podprogram 2 - Ekoinovace, technologie a postupy pro ochranu životního prostředí (přispívá ve střednědobém a dlouhodobějším výhledu k technologickým změnám a změnám technik, které budou sloužit k naplnění strategických záměrů v resortu životního prostředí dle jeho strategických dokumentů).

Alokace výzvy: podprogram 1 na 1 projekt max. 20 mil. Kč; podprogram 2 na 1 projekt max. 30 mil. Kč
Výše dotace: podprogram 1 = 152 mil. Kč; podprogram 2 = 277 mil. Kč
Podíl dotace na celkových způsobilých výdajích: podprogram 1 až 100 %, podprogram 2 až 90 %
Doba realizace: podprogram 1 = 12-36 měsíců, podprogram 2 = 24-48 měsíců
Předkládání projektových žádostí: do 19. září 2019

Interní termín: pro podání návrhu projektu pondělí 16. září 2019, pro potřebné konzultace k projektu (např. rozpočet) do pátku 13. září 2019 do 12:00 hod. 

Pro více informací a podání návrhu projektu se prosím obracejte na slechtovak@rektorat.czu.cz