Informace o přihlášce ke studiu

Podmínky přijímacího řízení do bakalářských studijních programů

V souladu s § 48 až 50 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a v souladu s vnitřními předpisy ČZU v Praze, vyhlašuje děkan Fakulty životního prostředí ČZU v Praze podmínky přijímacího řízení pro přijetí ke studiu do bakalářských studijních programů pro akademický rok 2017/2018.

Základní podmínkou pro přijetí ke studiu v bakalářském studijním programu je dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou. Fakulta životního prostředí ČZU v Praze v souladu s § 49 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách stanovuje další následující podmínky:

Ke studiu v bakalářských studijních programech je třeba podat přihlášku v období od 25. listopadu 2016 do 31. března 2017. Fakulta životního prostředí ČZU v Praze přijímá přihlášky pouze formou elektronického formuláře. Elektronický formulář najdete na adrese https://is.czu.cz/prihlaska/.

Jako specifický symbol platby slouží registrační číslo přihlášky, které uchazeč obdrží na emailovou adresu po potvrzení přihlášky.

Poplatek: 500
Název banky: Česká spořitelna, a. s.       
Účet: 500022222/0800
IBAN CZ38 0800 0000 0005 0002 2222
SWIFT: GIBACZPX
Konstantní symbol:
179
Variabilní symbol: 4275000117
Specifický symbol: registrační číslo přihlášky

Adresa Studijního oddělení FŽP:
Česká zemědělská univerzita v Praze
Fakulta životního prostředí
Studijní oddělení
Kamýcká 129
165 21 Praha – Suchdol

 

Poplatek za registraci přihlášky lze vyřídit převodem na výše uvedené číslo účtu či uhradit online platební kartou přes platební bránu v přihlášce. Poplatek je splatný k datu podání přihlášky, nejzazší termín úhrady je 31. března 2017. Poplatek je nevratný v kterékoli fázi přijímacího řízení. V případě, že se zaslaná platba u podané přihlášky neprojeví jako uhrazená do 10 pracovních dnů, kontaktuje uchazeč referentku studijního oddělení FŽP.

 

Studijní programy, obory a předměty přijímacích zkoušek

Studijní programy Studijní obory1 Předměty přijímací zkoušky
Environmentální vědy

 

Aplikovaná ekologie – BEKOL

prezenční studium

biologie, matematika, (ČJ2) nebo

biologie, chemie, (ČJ2)

Aplikovaná ekologie – DBEKOL (Praha)

kombinované studium (Praha)

biologie (ČJ2)
Krajinářství

Územní technická a správní služba – UTSS

prezenční studium

všeobecný přehled, (ČJ2)

Územní technická a správní služba

  • DUTSS (Praha)
  • DUTSS2 (Litvínov)
  • DUTSS3 (Karlovy Vary)
  • DUTSS4 (Březnice)

kombinované  studium (Praha, Karlovy Vary, Litvínov, Březnice)

všeobecný přehled, (ČJ2)

Vodní hospodářství – BVH

prezenční studium

matematika, (ČJ2)
Rozvoj venkova a zemědělství

Územní plánování – BUP

prezenční studium

matematika, tematicky zaměřený všeobecný přehled, (ČJ2)

1 V případě zájmu méně než 20 uchazečů pro jeden obor, může Fakulta životního prostředí ČZU v Praze uchazeči, který u přijímací zkoušky uspěje, nabídnout studium v jiném studijním oboru.

2 Uchazeči, kteří jsou cizími státními příslušníky (neplatí pro občany Slovenské republiky), musí v rámci přijímacího řízení složit zkoušku z českého jazyka. Její úspěšné složení je nutnou podmínkou pro studium ve studijních programech akreditovaných v českém jazyce. Uchazeči, kteří doloží maturitní zkoušku z českého nebo slovenského jazyka, jsou v rámci přijímacího řízení bonifikováni maximálním počtem bodů z českého jazyka.

 

Termín přijímacích zkoušek

Termín přijímacích zkoušek pro bakalářské studijní programy je stanoven na 19. – 23. června 2017. Nemůže-li se uchazeč z vážných důvodů dostavit k přijímací zkoušce v řádném termínu, může ji vykonat v náhradním termínu. Náhradní termín přijímacích zkoušek je stanoven na 26. června 2017.

Prominutí přijímacího řízení: Přijímací zkouška může být prominuta uchazečům bakalářských studijních oborů, kteří jsou úspěšnými řešiteli olympiád z matematiky, chemie, fyziky, biologie, ekologie atd. (pod MŠMT) – minimálně účast v krajském kole uvedených olympiád, a doloží dosažené výsledky diplomem. Diplomy zasílejte na studijní oddělení FŽP do 31. května 2017.

 

Pozvání k přijímací zkoušce a předkládané doklady

Termín a místo konání přijímací zkoušky budou zveřejněny do 15. května 2017 na portálu https://is.czu.cz/prihlaska/.

K přijímací zkoušce bakalářského studia se uchazeč dostaví s platným průkazem totožnosti, originálem nebo ověřenou kopií maturitního vysvědčení ze střední školy a kopií maturitního vysvědčení k založení. Uchazeči, kteří v den přijímací zkoušky nemají vykonanou maturitní zkoušku a nemohou tudíž vysvědčení doložit, předloží maturitní vysvědčení nejdéle pět pracovních dnů před dnem konání zápisu ke studiu. Uchazeč, který bude skládat maturitní zkoušku během srpna a září, musí doložit maturitní vysvědčení nejpozději do 20. září 2017.

Uchazeči, kteří jsou cizími státními příslušníky, předkládají:

  • doklad totožnosti a kopii dokladu totožnosti (pasu nebo povolení k pobytu),
  • český překlad dokladu o absolvování středoškolského vzdělání s úředním ověřením,
  • úředně ověřenou kopii Rozhodnutí o uznání platnosti zahraničního středoškolského vzdělání v České republice spolu s úředně ověřenou kopií Nostrifikační doložky (originály obou dokladů se předkládají k nahlédnutí),
  • při případném absolvovaném vysokoškolském vzdělání dále český překlad dokladu o absolvování vysokoškolského vzdělání s úředním ověřením a úředně ověřenou kopii Osvědčení o uznání platnosti zahraničního vysokoškolského vzdělání v České republice (originál dokladu se předkládá k nahlédnutí).

 

Způsob konání a hodnocení výsledků přijímací zkoušky z odborných předmětů

Přípravu testů z jednotlivých předmětů na fakultě zajišťují odborné katedry (Příloha č.2). Jednotlivé varianty testů jsou zpracovány nejméně 10 dnů před přijímacím řízením a jsou uloženy v trezoru děkana. Vyhodnocení testů zajišťují komise pro opravy testů a hodnocení je anonymní. Pro hodnocení uchazečů se využívá bodový systém.

 

Vyhodnocení přijímacího řízení a rozhodnutí o přijetí

Uchazeč je přijat ke studiu, pokud splnil všechny předepsané formální podmínky a odborné předpoklady. Mezi formální podmínky patří zejména nutnost dosažení předepsaného stupně vzdělání a fakt, že jeho přihláška byla shledána bez zjevných závad. Odborné předpoklady jsou hodnoceny na základě výsledku testů (počet bodů), které se zveřejňují na portálu https://is.czu.cz/prihlaska/. Na základě počtu bodů je sestaveno sestupné pořadí úspěšnosti uchazečů. Minimální a maximální počet přijímaných studentů dle tohoto pořadí je uveden v tabulce v Příloze č.1 tohoto nařízení. Návrh na přijetí ke studiu na základě výsledku testů stanoví hlavní přijímací komise na svém zasedání dne 27. června 2017. Zpráva o průběhu přijímacího řízení bude zveřejněna do 11. července 2017.

Uchazeči, kteří budou přijímací komisí navrženi k přijetí, budou o tomto stavu informováni pouze prostřednictvím webového portálu https://is.czu.cz/prihlaska/. Originální doklad Rozhodnutí o přijetí obdrží uchazeč osobně v den zápisu ke studiu. Uchazeč má právo nahlížet do spisu až po oznámení rozhodnutí. Termín zápisu stanoví děkan.

 

Další články v rubrice

English ☰ Menu