Podmínky přijímacího řízení do magisterských studijních programů - výuka v anglickém jazyce

V souladu s § 48 až 50 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a v souladu s vnitřními předpisy ČZU v Praze, vyhlašuje děkan Fakulty životního prostředí ČZU v Praze podmínky přijímacího řízení pro přijetí ke studiu do navazujících magisterských studijních programů, oborů vyučovaných v anglickém jazyce, pro akademický rok 2017/2018.

Základní podmínkou pro přijetí ke studiu v navazujícím magisterském studijním programu je úspěšně ukončené studium vysokoškolského studijního programu. Fakulta životního prostředí ČZU v Praze v souladu s § 49 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách stanovuje další následující podmínky:

Fakulta životního prostředí ČZU v Praze přijímá přihlášky pouze formou elektronického formuláře. Elektronický formulář najdete na adrese https://is.czu.cz/prihlaska/.

Jako specifický symbol platby slouží „registrační číslo přihlášky“, které uchazeč obdrží na emailovou adresu po potvrzení přihlášky.

Poplatek: 500
Název banky: Česká spořitelna, a. s.
Účet: 500022222/0800
IBAN CZ38 0800 0000 0005 0002 2222
SWIFT: GIBACZPX
Konstantní symbol:
179
Variabilní symbol: 4275000117
Specifický symbol: registrační číslo přihlášky

Adresa Studijního oddělení FŽP:
Česká zemědělská univerzita v Praze
Fakulta životního prostředí
Studijní oddělení
Kamýcká 129
165 21 Praha – Suchdol

 

Poplatek za registraci přihlášky lze vyřídit převodem na výše uvedené číslo účtu či uhradit online platební kartou přes platební bránu v přihlášce. Poplatek je splatný k datu podání přihlášky, nejzazší termín úhrady je 31. března 2017 pro první kolo přijímacího řízení a 21. dubna 2017 pro druhé kolo. Poplatek je nevratný v kterékoli fázi přijímacího řízení.

V případě, že se zaslaná platba u podané přihlášky neprojeví jako uhrazená do 10 pracovních dnů, kontaktuje uchazeč referenta oddělení mezinárodních vztahů FŽP.

 

Studijní programy, obory a předměty přijímacích zkoušek

Podmínkou k přijetí do studijních oborů Nature Conservation, Landscape Planning, Environmental Geosciences a Environmental Modelling vyučovaných v anglickém jazyce je schopnost komunikace v anglickém jazyce, prospěch a příbuznost zvoleného studijního programu s absolvovaným bakalářským studijním programem.

Studijní programy Studijní obory Přijímací zkouška
Geology

Environmental Geosciences  - EGS

vyhodnocení prospěchu a příbuznosti programů, tematicky zaměřený ústní pohovor
Inženýrská ekologie

Nature Conservation - NCO

vyhodnocení prospěchu a příbuznosti programů, tematicky zaměřený ústní pohovor

Landscape Planning - LPA

vyhodnocení prospěchu a příbuznosti programů, tematicky zaměřený ústní pohovor
Krajinné inženýrství

Environmental Modelling - ENVA

vyhodnocení prospěchu a příbuznosti programů, tematicky zaměřený ústní pohovor

 

Přijímací řízení pro uchazeče o studium v oborech vyučovaných v anglickém jazyce bude probíhat celkem ve dvou kolech:

  1. kolo:    termín pro podání přihlášek od 25. listopadu 2016  do 31. března 2017, přijímací pohovory proběhnou v období od 5. dubna do 17. dubna 2017
  2. kolo:    termín pro podání přihlášek od 10. dubna 2017  do 21. dubna 2017, přijímací pohovory proběhnou v období od 26. dubna do 5. května 2017


Přijímací řízení do oborů vyučovaných v anglickém jazyce je v každém kole dvoustupňové.  V prvním stupni je stanoveno pořadí studentů podle studijního průměru (za prospěch je možno získat 0-10 bodů) a kvalifikace ke studiu hodnocené dle příbuznosti studijních programů. Podklady ke stanovení příbuznosti programů jsou následující dokumenty v českém či anglickém jazyce:

  • životopis
  • diplom
  • výpis známek z vysokoškolského studia (dodatek diplomu / transcript of records)

Dalším hodnotícím kritériem pro přijetí do navazujících magisterských oborů vyučovaných v anglickém jazyce je ukončené vzdělání v níže uvedených studijních programech či jejich příbuzných obdobách:

Studijní program / obor Vymezené programy
Geology / Environmental Geosciences Geology, Earth Sciences, Geochemistry, Environmental Chemistry, Environmental Sciences
Inženýrská ekologie / Nature Conservation Ecology, Biology, Environmental Sciences, Zoology, Botany, Conservation Biology, Landscape Ecology, Natural Sciences

Krajinné inženýrství / Landscape Planning

Landscape Architecture, Ecology, Environmental Sciences, Civil Engineering, Spatial Planning, Architecture, Environmental Design, Landscape Ecology, Natural Sciences, Garden Architecture

Krajinné inženýrství / Environmental Modelling

Natural Sciences, Environmental Engineering, Engineering Ecology, Environmental Sciences, Civil Engineering, Informatics and Programming, Mathematics, Physics, Water Resources and Water Management, Hydraulics and Hydrology, Education with focus on natural sciences

 

Uchazeči budou přiděleny body za příbuznost absolvovaného studijního programu (0-20 bodů). Absolventi programů uvedených v tabulce získají maximum bodů, absolventi příbuzných programů získají poměrný počet bodů dle příbuznosti programu s přihlédnutím ke skladbě studovaných předmětů. V případě, že uchazeč o studium získá za příbuznost absolvovaného studijního programu 0 bodů, přistoupí přijímací komise k ověření znalostí testem odborných znalostí (0-20 bodů). Za maximum správně zodpovězených otázek bude přiděleno 20 bodů. Body udělené za test nahradí body udělené za příbuznost programů.

Výsledkem prvního stupně přijímacího řízení bude sestupné pořadí uchazečů vycházející ze součtu bodů udělených za prospěch a kvalifikaci ke studiu (celkem 0-30 bodů). Minimální počet uchazečů, kteří dle pořadí postoupí do druhého stupně, udává pro každý obor následující tabulka. Všichni uchazeči na posledním místě postupujícího pořadí se stejným bodovým součtem postupují do druhého stupně řízení. Body z prvního stupně se nepřevádějí do druhého stupně přijímacího řízení.

Studijní obor Minimální počty studentů postupujících do druhého stupně PŘŘ
Environmental Geosciences 30

Nature Conservation

40

Landscape Planning

40
Environmental Modelling 30

 

Studenti, kteří v každém kole postoupí do druhého stupně přijímacího řízení, absolvují pohovor v anglickém jazyce (za pohovor je možno získat 0-20 bodů), který může být veden elektronickým způsobem komunikace. Pohovor je zaměřen na ověření znalosti AJ, orientaci ve zvoleném oboru a na přehled znalostí o prostředí ČR a náplni studia na ČZU v Praze. Nezbytným podkladem k posouzení úrovně znalosti anglického jazyka je motivační dopis psaný anglicky (za dopis je možno získat 0-10 bodů). Součtem bodů udělených ve druhém stupni řízení se utvoří sestupné pořadí uchazečů (minimální a maximální počty přijímaných jsou uvedeny v Příloze č.1).

 

Poplatek za studium

Poplatek za studium uskutečňované v cizím jazyce je Statutem ČZU stanoven na 5000 Kč za akademický rok studia. Po zápisu ke studiu je poplatek za studium nevratný.

 

Pozvání k přijímací zkoušce a předkládané doklady

Termín a (v případě elektronické formy) způsob konání přijímací zkoušky bude uchazeči oznámen do tří pracovních dnů od konce termínu podávání přihlášek, a to emailem zaslaným na email uvedený uchazečem v přihlášce.

Uchazeči, kteří se výsledkem přijímací zkoušky umístili v pořadí do místa určeného Přijímací komisí, budou vyzváni k doložení splnění podmínek dosaženého vzdělání. Po ověření podmínek bude uchazečům zasláno rozhodnutí o přijetí na kontaktní adresu uvedenou v přihlášce či budou vyzváni k osobnímu převzetí rozhodnutí o přijetí.

Uchazeči, kteří jsou absolventy zahraniční vysoké školy, předkládají:

  • doklad o absolvování vysokoškolského vzdělání v českém nebo anglickém jazyce splňující podmínky specifikované v §48, odstavec 5, písmeno a) a b) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách.

 

Vyhodnocení přijímacího řízení a rozhodnutí o přijetí

Uchazeč je přijat ke studiu, pokud splnil všechny předepsané formální podmínky a odborné předpoklady. Mezi formální podmínky patří zejména nutnost dosažení předepsaného stupně vzdělání a fakt, že jeho přihláška byla shledána bez zjevných závad. Odborné předpoklady jsou hodnoceny na základě výsledku přijímací zkoušky (počet bodů), které se zveřejňují na portálu https://is.czu.cz/prihlaska/. Na základě počtu bodů je sestaveno sestupné pořadí úspěšnosti studentů. Minimální a maximální počet přijímaných studentů dle tohoto pořadí je uveden v tabulce v Příloze č.1 tohoto nařízení. Návrh na přijetí ke studiu na základě výsledku testů stanoví Přijímací komise. Zpráva o průběhu přijímacího řízení bude zveřejněna do 11. července 2017. Termíny zápisu stanoví děkan.