Podmínky přijímacího řízení do navazujících magisterských studijních programů

V souladu s § 48 až 50 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a v souladu s vnitřními předpisy ČZU v Praze, vyhlašuje děkan Fakulty životního prostředí ČZU v Praze podmínky přijímacího řízení pro přijetí ke studiu do navazujících magisterských studijních programů, oborů vyučovaných v českém jazyce, pro akademický rok 2017/2018.

Základní podmínkou pro přijetí ke studiu v navazujícím magisterském studijním programu je úspěšně ukončené studium vysokoškolského studijního programu. Fakulta životního prostředí ČZU v Praze v souladu s § 49 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách stanovuje další následující podmínky:

Ke studiu v navazujících magisterských studijních programech vyučovaných v českém jazyce je třeba podat přihlášku v období od 25. listopadu 2016 do 31. března 2017. Fakulta životního prostředí ČZU v Praze přijímá přihlášky pouze formou elektronického formuláře. Elektronický formulář najdete na adrese https://is.czu.cz/prihlaska/.

Jako specifický symbol platby slouží registrační číslo přihlášky, které uchazeč obdrží na emailovou adresu po potvrzení přihlášky.

 

Jako specifický symbol platby slouží registrační číslo přihlášky, které uchazeč obdrží na emailovou adresu po potvrzení přihlášky.

Poplatek: 500
Název banky: Česká spořitelna, a. s.       
Účet: 500022222/0800
IBAN CZ38 0800 0000 0005 0002 2222
SWIFT: GIBACZPX
Konstantní symbol:
179
Variabilní symbol: 4275000117
Specifický symbol: registrační číslo přihlášky

Adresa Studijního oddělení FŽP:
Česká zemědělská univerzita v Praze
Fakulta životního prostředí
Studijní oddělení
Kamýcká 129
165 21 Praha – Suchdol

 

Poplatek za registraci přihlášky lze vyřídit převodem na výše uvedené číslo účtu či uhradit online platební kartou přes platební bránu v přihlášce. Poplatek je splatný k datu podání přihlášky, nejzazší termín úhrady je 31. března 2017. Poplatek je nevratný v kterékoli fázi přijímacího řízení. V případě, že se zaslaná platba u podané přihlášky neprojeví jako uhrazená do 10 pracovních dnů, kontaktuje uchazeč referentku studijního oddělení FŽP.

 

Studijní programy, obory a předměty přijímacích zkoušek

Studijní programy Studijní obory3 Předměty přijímací zkoušky
Environmentální vědy

Aplikovaná ekologie – EKOL

prezenční studium

ekologie, ekologie stanovišť, metody studia ekosystémů
Inženýrská ekologie   

Ochrana přírody – OPR

prezenční studium

ekologie, ochrana přírody

Ochrana přírody – DOPR

kombinované studium

ekologie, ochrana přírody
Krajinné inženýrství

Environmentální modelování – ENV

prezenční studium

tematicky zaměřený ústní pohovor

Krajinné inženýrství – KRAJ

prezenční studium

hydraulika, hydrologie, malé vodní toky

Regionální environmentální správa – RES

prezenční studium

Krajinná a aplikovaná ekologie, tj. krajinné, právní a správní aspekty péče o krajinu a životní prostředí, ekologické funkce a procesy v krajině

Regionální environmentální správa

  • DRES (Praha)

kombinované studium Praha

Voda v krajině – VK

prezenční studium

 hydraulika, hydrologie, malé vodní toky
Rozvoj venkova a zemědělství

Prostorové plánování – PRP

prezenční studium

 tematicky zaměřený ústní pohovor
Zemědělská specializace

Krajinné a pozemkové úpravy – KPU

prezenční studium

krajinná ekologie, geodézie, základy GIS

 

Termín přijímacích zkoušek

Termín přijímacích zkoušek pro navazující magisterské studijní programy vyučované v českém jazyce je stanoven na 19. >– 23. června 2017. Nemůže-li se uchazeč z vážných důvodů dostavit k přijímací zkoušce v řádném termínu, může ji vykonat v náhradním termínu. Náhradní termín přijímacích zkoušek je stanoven na 26. června 2017.

 

Pozvání k přijímací zkoušce a předkládané doklady

Termín a místo konání přijímací zkoušky bude zveřejněno do 15. května 2017 pouze na portálu https://is.czu.cz/prihlaska/.

K přijímací zkoušce navazujícího magisterského studia se dostaví uchazeč s platným průkazem totožnosti a s originálem dokladu o absolvování vysokoškolského vzdělání a Diploma Supplementu + s kopií k založení. Uchazeči, kteří v den přijímací zkoušky nemají vykonanou státní závěrečnou zkoušku a nemohou diplom a Diploma Supplement doložit, předloží doklady nejdéle pět pracovních dnů před dnem konání zápisu ke studiu. Nejzazší termín pro doložení dokladů je 20. září 2017.

Uchazeči, kteří jsou absolventy zahraniční vysoké školy, předkládají:

  • doklad totožnosti a kopii dokladu totožnosti (pasu nebo povolení k pobytu)
  • doklad o absolvování vysokoškolského vzdělání v českém nebo anglickém jazyce splňující podmínky specifikované v §48, odstavec 5, písmeno a) a b) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách,
  • úředně ověřenou kopii výše uvedeného dokladu,
  • úředně ověřenou kopii diplomu a dodatku k diplomu (transcriptu).

 

Způsob konání a hodnocení výsledků přijímací zkoušky z odborných předmětů

Přípravu testů z jednotlivých předmětů na fakultě zajišťují odborné katedry (Příloha č.3). Jednotlivé varianty testů jsou zpracovány nejméně 10 dnů před přijímacím řízením a jsou uloženy v trezoru děkana. Vyhodnocení testů zajišťují komise pro opravy testů a hodnocení je anonymní. Pro hodnocení uchazečů se využívá bodový systém. Přijímací zkouška pro obory environmentální modelování a Prostorové plánování probíhá formou tematicky zaměřeného ústního pohovoru.

 

Vyhodnocení přijímacího řízení a rozhodnutí o přijetí

Uchazeč je přijat ke studiu, pokud splnil všechny předepsané formální podmínky a odborné předpoklady. Mezi formální podmínky patří zejména nutnost dosažení předepsaného stupně vzdělání a fakt, že jeho přihláška byla shledána bez zjevných závad. Odborné předpoklady jsou hodnoceny na základě výsledku testů (počet bodů), které se zveřejňují na portálu https://is.czu.cz/prihlaska/. Tematicky zaměřený ústní pohovor u oboru Environmentální modelování probíhá před komisí a je rozdělen do tři navazujících tematických bloků: 1) zjištění zájmu uchazeče o studovaný obor (hodnocení: max. 5 bodů), 2) ověření základních odborných znalostí z  matematiky, hydrauliky a hydrologie na úrovni bakalářského stupně studia (hodnocení: 5 bodů), 3) ověření základních znalostí o modelování procesů v životním prostředí a směřování po absolvování oboru Environmentální modelování (5 bodů). Tematicky zaměřený ústní pohovor u oboru Prostorové plánování hodnotí následující kritéria: (1) portfolio – obsah (max. 10 bodů); kvalita (10 bodů); (2) pohovor - orientace a přehled v oboru (10 bodů); komunikační schopnost, pohotovost, celkový dojem (10 bodů); (3) předchozí výsledky studia (10 bodů).

Na základě počtu bodů je sestaveno sestupné pořadí úspěšnosti uchazečů. Minimální a maximální počet přijímaných studentů dle tohoto pořadí je uveden v tabulce v Příloze č.1. Návrh na přijetí ke studiu na základě výsledku testů stanoví hlavní přijímací komise na svém zasedání dne 27. června 2017. Zpráva o průběhu přijímacího řízení bude zveřejněna do 11. července 2017.

Uchazeči, kteří budou přijímací komisí navrženi k přijetí, budou o tomto stavu informováni pouze prostřednictvím webového portálu https://is.czu.cz/prihlaska/. Originální doklad Rozhodnutí o přijetí obdrží uchazeč osobně v den zápisu ke studiu. Uchazeč má právo nahlížet do spisu až po oznámení rozhodnutí. Termín zápisu stanoví děkan.