Prevence hydrologických extrémů

Cílem předmětu je poskytnutí nejnovějších poznatků o metodách prevence hydrologických extrémů s využitím technických a biotechnických opatření. Předmět pojednává o možnostech zmírnění škodlivých dopadů hydrologických extrémů povodní a sucha a představí metody jejich simulace a prognóz. Popíše krizové situace a jejich řešení v rámci integrované ochrany, zahraniční spolupráce v rámci WMO a ISDR a zkušenosti z mezinárodních Workshopů "Water Disaster Prevention".

Absolventi mají teoretické i praktické znalosti o preventivních opatřeních hydrologických extrémů. Umějí řešit ochranu cenných částí území (obcí apod.) před zvýšenými povrchovými odtoky způsobenými výskytem přívalových dešťů i naopak způsoby akumulace vody v krajině v obdobích sucha. Tato opatření umějí interpretovat v různých přírodně ekonomických podmínkách. Své dovednosti uplatňují zejména na úrovni státní správy - v podnicích povodí, zemědělských vodohospodářských správách, pozemkových úřadech, orgánech ochrany půdy a v projekčních, výzkumných a realizačních organizacích.

 

Kompletní sylabus předmětu je možné najít v katalogu předmětů Univerzitního informačního systému ČZU.