Informace o přihlášce ke studiu

O projektu

Číslo projektu: 16-16549S
Název projektu: Půdní a hydrologické sucho v měnícím se klimatu
Poskytovatel: GAČR
Program: Standardní
Hlavní příjemce: FŽP
Řešitel: doc. Ing. Martin Hanel, Ph.D.
Partner: Ústav výzkumu globální změny AVČR v. v. i.
Řešitelský tým za FŽP: J. Kyselý, P. Máca, A. Vizina + doktorandi F. Strnad, R. Kožín
Kontaktní osoba a administrace projektu: Ing. Jiří Pavlásek, Ph.D., Ing. Helena Michálková
Doba řešení: 2016-2019
Celkové náklady projektu: 6 145 tis. Kč (z toho FŽP 3 120 tis. Kč)

 

Abstrakt:
Projektovaný růst teploty a změna množství a sezónního rozložení srážek ukazuje na budoucí změny intenzity a trvání období sucha. Závažnost dopadů v různých oblastech (např. zemědělství a zásobování vodou) je spojena se změnami v různých časových měřítcích. Například sucho v jarních měsících má podstatně vyšší dopad na zemědělskou produkci než sucho v zimních měsících, zásobování vodou nemusí být ohroženo jedním, několikaměsíčním suchem, zatímco série několika suchých let již může dodávky vody vážně ohrozit. Podstatou navrženého projektu je vyhodnocení schopnosti klimatických modelů a standardně využívaných metod korekce systematických chyb reprodukovat důležité charakteristiky sucha v různých časových měřítcích. Uvažovány jsou rovněž vztahy mezi variabilitou sucha a atmosférickou cirkulací a bude použito několik metod/modelů pro definování suchých epizod. Pro hodnocení systematických chyb a změn charakteristik sucha bude vyvinut nestacionární regionální model extrémů. Zdroje těchto systematických chyb a změn budou vyhodnoceny pomocí pokročilých metod dekompozice rozptylu.

 

Další články v rubrice

English ☰ Menu