Zahajujeme nové projekty z fondů TAČR

Vědci z FŽP uspěli s žádostmi o finanční prostředky Technologické agentury ČR z aktuálního programu Prostředí pro život. Vladislav Chrastný zahajuje projekt nazvaný Eliminace mikropolutantů v pitné vodě pomocí sorpce s následnou UV fotokatalýzou, na které spolupracuje se společnostmi GEOtest, a.s., ASIO TECH, spol. s r.o. a s Univerzitou Palackého. Entomolog Martin Novák začíná projekt Omezení vlivu světelného znečištění na bezobratlé živočichy. Prof. Petra Šímová je partnerem za ČZU v projektu Biologická rozmanitost zarůstajících okrajů rybníků v CHKO Třeboňsko: zhodnocení stavu a návrh řešení, který vedou kolegové z Univerzity Karlovy.

Gratulujeme!

Abstrakty:
Vladislav Chrastný: Jako mikropolutanty jsou označovány organické látky obsažené v řadě přípravků používaných v průmyslu i domácnostech. Část z nich je relativně perzistentní a těžko biologicky odbouratelná čili procházejí poměrně snadno čistírnami odpadních vod, dostávají se do vod povrchových a v konečném důsledku mohou kontaminovat zdroje pitné vody. Cílem tohoto projektu je vyvinout inovativní zařízení určené pro koncového uživatele pitné vody, které bude schopné efektivně eliminovat mikropolutanty z vod. Jádrem zařízení bude fotoreaktivní kolona naplněná uhlíkatým sorbentem s povrchovou modifikací účinným fotokatalyzátorem v podobě oxidů přechodných kovů, který ve spojení s UV expozicí dokáže zachycené mikropolutanty a jejich metabolity účinně a bezpečně degradovat procesem fotokatalytické oxidace.

Martin Novák: Projekt si klade za cíl výzkum vlivu světelného znečištění na hmyz a poskytnout konkrétní doporučení k jeho minimalizaci. V rámci projektu chceme standardizovat sběr dat a hodnocení vlivu vybraných typů zdrojů světelného znečištění na bezobratlé, a to jak přímé vlivy, kdy dochází k dezorientaci těchto živočichů, ale i nepřímé vlivy, kdy světlo emitované například pouličními lampami omezuje světelnou komunikaci těchto organismů, v našich podmínkách zástupů čeledi Lampyridae (světlušky). Navržené postupy pomohou zmírnit dopady světelného znečištění a tím zpomalit ztrátu biodiverzity nočních druhů citlivých na světlo. V rámci projektu také bude vyvinuto zařízení na přímý odběr vzorků hmyzu z blízkosti zdrojů pouličního sovětlení za pomoci replikovatelné a standardizované metodiky.

Petra Šímová: Popíšeme časové změny a dopad zarůstání přechodových zón rybníků v CHKO Třeboňsko náletovými dřevinami na strukturu ekologických společenstev vybraných taxonů živočichů a typy rostlinných společenstev. Srovnáme tři typy mokřadních přechodů, které jsou v současnosti nejvíce rozšířeny: nízká mokřadní vegetace, rákosový porost, porost vrbových keřů; a zároveň reprezentují různá stádia sukcese a části ekologického gradientu. Kromě evaluace prostorových patrností v biologické rozmanitosti na krajinné škále založíme v rámci projektu experimentální lokalitu, kde zhodnotíme dopady eliminace dřevin na změny ve struktuře společenstev a popíšeme mikroklimatické poměry ve studovaných prostředích. Projekt poskytne odborný základ pro budoucí praktický management mokřadní krajiny.

Další články v rubrice

English ☰ Menu

Na webových prezentacích České zemědělské univerzity v Praze (pod doménou czu.cz) používáme soubory cookies. Tyto soubory nám poskytují možnosti, jak lépe poskytovat služby a dále nám pomáhají analyzovat výkon webu. Informace o tom, jak naše weby používáte, můžeme sdílet se svými partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. V nastavení si můžete následně vybrat, které cookies můžeme používat. Svůj udělený souhlas, můžete kdykoliv změnit či odvolat.