Volitelné zaměření Ekologie/Hydrologie

Znát GIS a DPZ je pro budoucí uplatnění skvělé, ještě lepší je ale mít k tomu přehled o oblastech, ve kterých se dají tyto znalosti aplikovat. A vůbec nejlepší je být na některou z těchto oblastí odborníkem. To vám náš studijní program umožní, dokonce si můžete svůj hlavní profil vybrat. Jako základ v prvním ročníku absolvujete předměty Hydrologie a Obecná ekologie. Podle toho, co vás bude více bavit, si určíte své zaměření a vyberete si povinně volitelné předmětypro druhý a třetí ročník. Hlavní část, takzvaný typ A,  obsahuje čtyři předměty, dva zaměřené na ekologii a ochranu přírody a dva zaměřené hydrologii a vodní hospodářství. Vybrat si musíte minimálně dva, přičemž jsou doporučeny kombinace pro povinně volitelný předmět státní závěrečné zkoušky. Pokud budete chtít vědět více o obojím, není problém, vyberete si všechny čtyři. Když naopak budete chtít vědět něco o dalších oblastech problematiky tvorby a ochrany životního prostředí, vyberete si jen dva a zbyde vám více volných kreditů pro druhou část povinně volitelných předmětů (tzv. typ B). Všechny povinně volitelné předměty jsou na FŽP vyučovány i pro jiné obory, takže si můžete volit opravdu individuálně, nehrozí, že by předmět nebyl otevřen pro malý počet zájemců. Obsah hlavních předmětů najdete níže.

Předměty typu A pro předmět státní závěrečné zkoušky Ekologie a ochrana přírody: Ekologie stanovišť, Ochrana přírody.

Předměty typu A pro předmět státní závěrečné zkoušky Hydrologie a vodní hospodářství: Vodní hospodářství, Klimatické změny a vodní zdroje.

Obecná ekologie

 1. Náplň ekologie, navazující disciplíny, členění ekologie, studijní literatura.
 2. Abiotické faktory, zákon minima a tolerance, ekologická nika. Podmínky a zdroje.
 3. Biologický druh, adaptace, přirozený výběr, speciace, extinkce, evoluce.
 4. Populace a populační charakteristiky.
 5. Růstové modely populací, r a K selekce, populační dynamika a populační cykly.
 6. Metapopulace, problémy malých populací, aplikace v ochranářské biologii.
 7. Mezidruhové interakce: konkurence, amenzalismus, predace.
 8. Mezidruhové interakce: protokooperace, mutualismus a komenzalismus, zákonitosti vztahů.
 9. Společenstva a biocenotické principy. Znaky společenstev, ekotonální efekt.
 10. Sukcese, klimaxy a vegetační pásmovitost.
 11. Biomy, biodiverzita. Ostrovní biogeografie.
 12. Ekosystém. Tok energie, ekologické pyramidy, potravní sítě a řetězce. Koloběhy makroživin.

Hydrologie

 1. Představení hydrologie, hydrologický cyklus, hydrologický systém, dynamika hydrologického systému, prostorové a časové měřítko v hydrologii.
 2. Regionální hydrologická bilance, hydrologická produkce, povodí, geomorfologické charakteristiky povodí, vybrané algoritmy zpracování DEM.
 3. Hydrologický proces, hydrologická data, hydrologická veličina, hydrologické řady, agregace a dezagregace hydrologických dat, autokorelační funkce hydrologických řad, úvod do dekompozice hydrologických dat.
 4. Základní zpracování hydrologických časových řad, základní statistické charakteristiky hydrologických dat, odhad kvantilů, hydrologické extrémy, doba opakování, úvod do lineárního modelu a jeho použití v hydrologii.
 5. Srážky, srážkový úhrn, intensita srážek, meteorologie srážek, konvektivní a stratiformní srážky, metody měření atmosférických srážek, zpracování srážkových dat, odhad chybějících dat, interpolační metody srážkových dat, odhad plošných srážek, Thiessenovy polygony a tesselace, metody isohyet, korelační analýza bodových srážkových dat, extrémy v ČR.
 6. Zpracování dešťových dat pro hydrologické návrhové účely, historické řady dešťů, pravděpodobná maximální srážka, čáry náhradních intenzit, N-leté maximální denní úhrny, návrhové hyetogramy, stochastické modely dešťových řad.
 7. Odtokový proces v povodí, průtok, výška odtoku, hydrogram odtoku, hydrogram povodňové vlny, N-letý průtok, m-denní průtok, rozdělení odtoku z povodí dle Hrádka, svahový odtok, hortonovský odtok, odtok ze zdrojových ploch, podpovrchový odtok, transformace hydrogramu povodňové vlny říčním úsekem, transformace povodňové vlny nádrží.
 8. Hydrometrie, měření a odhad průtoků, vodní stav, vodočetná a vodoměrná stanice, limnigraf, hydrometrování, měrná křivka, zpracování průtokových řad, ledové jevy.
 9. Evaporace, evapotranspirace, potenciální a aktuální evapotranspirace, Penmanův model, intercepce, úvod do hydrologie sněhu, měření sněhu, charakteristiky sněhové pokrývky, časová a prostorová dynamika sněhové pokrývky, tání, modely tání sněhu, model den stupeň.
 10. Nenasycená zóna, dynamika nenasycené zóny, půdní vlhkost, retenční čára, Darcy Buckinghamův zákon, Richardsova rovnice, infiltrace, modely infiltračních křivek, metoda CN křivek, odhad retence na nasycenosti povodí
 11. Podzemní vody, režimy podzemních vod, druhy podzemních vod, zvodeň isolátor, proudění podzemních vod, ideální vrty, analýza výtokových čar povodí.
 12. Hydrologický předpovědní systém, historické povodně v ČR, úvod do hydrologického modelování.

Ekologie stanovišť

 1. Úvod, ekologické vztahy ve vodních a terestrických ekosystémech
 2. Mořské a brakické ekosystémy
 3. Sladkovodní ekosystémy I.
 4. Sladkovodní ekosystémy II.
 5. Travinné ekosystémy I.
 6. Travinné ekosystémy II.
 7. Úvod do lesních ekosystémů
 8. Lesy a ekosystémy mediteránu
 9. Listnaté lesy
 10. Jehličnaté lesy
 11. Horská stanoviště
 12. Tundra, rašeliniště

 Ochrana přírody

 1. Úvod, historie, členění, nástroje ochrany přírody, legislativa, státní správa, ekonomické aspekty.
 2. Biologické principy ochrany přírody, biologická diverzita, ohrožující faktory
 3. Ochrana ohrožených druhů – obecné principy, legislativa
 4. Ochrana dřevin, památných stromů a neživé přírody
 5. Obecná ochrana – ÚSES, VKP, PCHP, ochrana krajinného rázu a přírodní parky
 6. Velkoplošná zvláště chráněná území
 7. Maloplošná zvláště chráněná území
 8. Management chráněných území – lesní a mokřadní ekosystémy
 9. Management chráněných území – nelesní ekosystémy
 10. Mezinárodní úmluvy v ochraně přírody
 11. Ochrana přírody v Evropské unii, NATURA 2000
 12. Právní aspekty ochrany přírody, přehled

 Klimatické změny a vodní zdroje

 1. Úvod do problematiky, zadání projektu
 2. Obecné dopady změn klimatu
 3. Úvod do meteorologie a klimatologie
 4. Modelování klimatu
 5. Současné a projektované trendy hydrometeorologických veličin
 6. Modelování hydrologických dopadů změn klimatu
 7. Dopady na hydrologické poměry ve světě a v ČR
 8. Vybrané případové studie
 9. Dopady změn klimatu na kvalitu vody
 10. Adaptační opatření ke zmírnění dopadů změny klimatu
 11. Paleoklimatologie
 12. Shrnutí

 Vodní hospodářství

 1. Úvod do vodního hospodářství.
 2. Základy hydrologie.
 3. Základy hydrauliky.
 4. Bilance oběhu vody, vodohospodářská a hydrologická bilance.
 5. Vodohospodářské stavby na tocích.
 6. Přehrady a malé vodní nádrže ve vztahu k VH.
 7. Vodohospodářské stavby pro zásobování pitnou vodou ve vztahu k VH.
 8. Vodohospodářské stavby pro likvidaci odpadních vod ve vztahu k VH.
 9. Odvodňovací a závlahové stavby ve vztahu k VH.
 10. Voda v zemědělství a vodohospodářská funkce lesa.
 11. Legislativa ve vodním hospodářství.
 12. Organizace vodního hospodářství.

 

Další články v rubrice

English ☰ Menu