Malé vodní toky

Výuka předmětu je zaměřena na zákonitosti tvorby hydrografické sítě malých vodních toků z hlediska hydrologického, hydraulického, hydrobiologického, ekologického, geomorfologického a krajinářského. Další náplní výuky je posouzení účelnosti úprav z různých hledisek, zásady revitalizace, návrh vegetačních a nevegetačních úprav, zásad provozu a údržby.

Absolventi získají základní znalosti o procesech odtoku vody a utváření koryt vodních toků. Znalosti slouží jako základ individuálního myšlení, které jim umožňuje účastnit se výzkumu. Znají opatření biologického a technického charakteru a umí je interpretovat v různých přírodně-ekonomických podmínkách. Absolventi dovedou své znalosti uplatnit při určování revitalizace koryt a návrhu protipovodňových opatření. Své dovednosti uplatňují zejména na úrovni státní správy - v podnicích povodí, zemědělských vodohospodářských správách, pozemkových úřadech, orgánech ochrany půdy a v projekčních, výzkumných a realizačních organizacích.

 

Kompletní sylabus předmětu je možné najít v katalogu předmětů Univerzitního informačního systému ČZU.

Další články v rubrice

English ☰ Menu