Vodárenství a stokování

Výuka o základech distribuce pitné vody tj. o jímání, úpravách, akumulaci a rozvodu vody. Předmět se dále zabývá základy odvodnění obcí, tj. o systémech kanalizací, objektech na stokových sítích, čištění odpadních vod a o negativních dopadech na příjemce. Předmět obsahuje i přehled o lázeňství a balneologii. Důraz je kladen na obecnou terminologii a členění problematiky. Během seminářů jsou studenti povinni vypracovat projekty ukazující různou problematiku Vodárenství a stokování. Semináře jsou interaktivní a participativní, kdy studenti představí své projekty svým spolužákům. Veškeré materiály potřebné ke studiu týkající se přednášek a seminářů jsou k dispozici prostřednictvím Nestorage.

Studenti získají základní znalosti o zásobování vodou obyvatelstva, průmyslu a zemědělství a o odkanalizování měst a obcí. Znají problematiku spojenou s trvale udržitelným rozvojem měst a obcí z vodohospodářského pohledu. Jsou si vědomi, že systém zásobování vodou i systém odvádění odpadních vod patří mezi hlavní složky městské infrastruktury.

Další články v rubrice

English ☰ Menu