Ochrana přírody

Předmět seznamuje se základními principy biologických zásad ochrany přírody (pojem biodiverzita, mechanismy ohrožení, principy ochrany na úrovní populací, druhů i prostředí, stanovení priorit v ochraně přírody). Podstatnou součástí je národní i mezinárodní legislativa ochrany přírody (zákon na ochranu přírody a předpisy související, legislativa ES a mezinárodní úmluvy), doplněná o příklady managementových opatření a praktické ochrany přírody.

Absolventi předmětu mají přehled o obecné i zvláštní ochraně přírody na teoretické i praktické úrovni. Znají jednotlivé kategorie zvláště chráněných území, principy jejich ochrany a ochranné podmínky i povinnosti vyplývající z obecné ochrany přírody a krajiny. Jsou seznámeni se základními pravidly péče o chráněná území a ohrožené druhy. Orientují se v otázkách ochrany ohrožených druhů rostlin a živočichů a ochraně dřevin rostoucích mimo les. Znají základní legislativu v ochraně přírody, stejně jako orgány státní správy a vědí jaké jsou jejich základní kompetence. Mají přehled o mezinárodních úmluvách v ochraně přírody a jejich aplikaci v podmínkách ČR. Orientují se v nástrojích EU v oblasti ochrany přírody a problematice vytváření soustavy NATURA 2000 na evropské i národní úrovni.

 

Kompletní sylabus předmětu je možné najít v katalogu předmětů Univerzitního informačního systému ČZU.

Další články v rubrice

English ☰ Menu