Vybrané aspekty ochrany životního prostředí

Cílem předmětu je seznámit studenty s vybranými aspekty životního prostředí na základě demonstrace reálných problémů a projektů, které se jimi zabývají. V rámci předmětu se studenti naučí propojovat znalosti získané v průběhu celého studia tak, aby si plně uvědomili provázanost všech složek životního prostředí a naučili se řešit problémy z praxe. Studenti se seznámí s vlivem změn složek prostředí (půda, voda, vzduch) na biosféru, biologickou diverzitu, ale také na změnu schopnosti biosféry poskytovat ekosystémové služby. Cílem předmětu je naučit studenty uvažovat o životním prostředí jako o komplexním celku, kde narušení jedné složky vede k porušení celku. Studenti se seznámí nejen s globálními problémy životního prostředí a lidstva, ale také s problémy regionálními a lokálními.

Student zná pojem a umí klasifikovat životní prostředí člověka a jeho místo v biosféře i globální problémy lidstva ve vztahu k prostředí. Umí posoudit přírodní a antropogenní vlivy v přirozených kolobězích energie a látek. Zná kontaminanty životního prostředí a fyzikální vlivy v životním prostředí a jejich vliv na zdraví lidské populace. Student má přehled o současné platné legislativě související s ovzduším, vodou, půdou a přírodou.

 

Kompletní sylabus předmětu je možné najít v katalogu předmětů Univerzitního informačního systému ČZU.

Další články v rubrice

English ☰ Menu