O projektu

Číslo projektu: P506 15-066325
Název projektu: Význam klimatu a historie populací pro expanzi druhu na okrajích areálu
Poskytovatel: GAČR
Program: Standardní projekty
Řešitel: doc. RNDr. Bohumil Mandák, Ph.D.
Kontaktní osoba a administrace projektu: Ing. Michaela Stejskalová, Ph.D.
Doba řešení: 2015-2017
Celkové náklady projektu: 9 849 tis. Kč

 

Abstrakt:
V průběhu expanze druhů, které jsou výrazně ovlivněny klimatickými změnami, můžeme uvažovat o dvou scénářích mající potenciál vysvětlit šíření druhu do nových oblastí. (1) „Abundant-centre model“ – ekologické charakteristiky druhu a rozmnožovací systém nelimitují šiřitelnost druhu. Dojde-li ke změně klimatu, potenciál druhu zvětšovat svůj areál závisí na schopnosti druhu kolonizovat nová území a etablovat zde nové životaschopné populace. (2) „Population history model“ – potenciál pro další šíření je výrazně limitován šiřitelností, ekologickými vlastnostmi a rozmnožovacím systémem. V tomto případě historie jednotlivých populací a jejich genetická diverzita mohou výrazně zvýšit schopnost šíření a obsazování nových stanovišť, a tak umožnit následnou expanzi. V rámci navrhovaného projektu budeme podrobně studovat procesy zodpovědné za expanzi jednoletého druhu Atriplex tatarica na okraji jeho evropského areálu. Konkrétně budeme testovat, zda expanzivní chování odpovídá predikcím „Abundant-centre“ modelu, anebo „Population history“ modelu.

 

Další články v rubrice

English ☰ Menu