Konkurz na doktorandskou pozici v projektu SentiMAP

Profilový výzkumný tým FŽP Spatial Science in Ecology and Environment (SSEE) hledá motivované kandidáty na pozici doktorandky/doktoranda v novém projektu SentiMAP, zaměřeném na mapování biotopů soustavy Natura 2000 s využitím družic Sentinel a (doplňkově) dronů s různými typy senzorů. Jedná se o  vysoce aktuální téma mezioborového výzkumu, finančně podpořené Technologickou agenturou ČR (TAČR), řešené ve spolupráci s Agenturou ochrany přírody a krajiny (AOPK ČR). Nabízíme tak zajímavé studium v mladé mezinárodní výzkumné skupině, ve kterém se budete věnovat jak teoretickému bádání, tak řešit uplatnitelnost výzkumných poznatků v praxi ochrany přírody. V neposlední řadě nabízíme zajímavé stipendium složené ze základního státního stipendia a stipendia z projektu SentiMAP, popřípadě i další možnosti financování vašeho výzkumu formou studentského vnitřního grantu. 

Školitel a hlavní řešitel projektu SentiMAP: Petra Šímová

Členové týmu SentiMAP: David Moravec, Marco Malavasi, Vojta Barták, Vítek Moudrý, Jirka Prošek, Petr Klápště

Název: Možnosti aktualizace mapování biotopů NATURA 2000 pokročilými metodami dálkového průzkumu Země

O tématu

Rámcovým cílem projektu je prověřit možnosti využití dat programu Copernicus (družic Sentinel) pro podporu plnění povinností daných Směrnicí o habitatech (Council Directive 92/43/EEC).
Konkrétní cíle jsou:
1 ) Nalézt a popsat možnosti a úskalí využití družic Sentinel 1 a 2 pro mapování biotopů NATURA 2000 s důrazem na zkrácení periody aktualizace Vrstvy mapování biotopů (VMB), tedy na (i) detekci kvalitativních změn biotopů v čase, (ii) detekci časoprostorových změn hranic segmentů biotopů vymezených ve VMB, (iii) vyhodnocení přesnosti detekcí (accuracy analysis),
2) Vytvořit komplexní metodiku pro praktickou realizaci analýz vyvinutých v cíli (1) ,
3) Komunikovat výsledky a tím přispět k pochopení potenciálu dálkového průzkumu Země v ochraně přírody odbornou a vědeckou veřejností.

Požadavky na uchazeče:

 • Absolvovaný magisterský stupeň, nejlépe v oblasti ekologie, ochrany přírody, krajinného plánování, geografie, geoinformatiky nebo podobné.
 • Jasný zájem o vědeckou práci a osobnostní předpoklady pro ni. Ochota a schopnost se věnovat studiu a vědecké práci na plný úvazek.
 • Schopnost a ochota si doplnit znalosti potřebné pro mezioborové téma (DPZ, ochrana přírody, základy geobotaniky/fytocenologie, skriptování v R a/nebo Pythonu, statistika, machine learning ...).
 • Schopnost a zájem se (v rámci povinného počtu hodin stanovených pro doktorandy ČZU) podílet na výuce cvičení základů GIS (předmět GIS I) nebo DPZ dle existujících studijních materiálů, popř. na výuce dalších předmětů (Kartografie …).
 • Schopnost a zájem se organizačně a odborně podílet na aktivitách výzkumného týmu a katedry (např. popularizace vědy, organizace konferencí a letních škol apod.).
 • Obstojná znalost angličtiny. 
 • Předpoklady a ochota pro budoucí obhájení disertační práce v mezinárodním měřítku (obhajoba v angličtině, minimálně jeden ze tří oponentů bude zahraniční).

Stipendium:

 • Nástupní stipendium 18 – 22 tis./měs. Kč netto s možností dalšího navýšení v průběhu studia  (benefity za průběžné plnění studijních povinností, získání vnitřního grantu, odměny za publikace).
 • Konkrétní výše stipendia závisí na schopnostech a aktivitách studenta. Horní hranice není omezena.
 • Pro srovnání: Medián mezd v ČR v roce 2019 činil cca 29 tis./měs. brutto. Jelikož stipendium představuje čistý (nedaněný) příjem, nástupní stipendium se blíží mediánu čekých mezd.

Forma studia: prezenční (full-time)

Studijní program: Environmentální vědy o Zemi. Specializace: Prostorové vědy.

Jak se přihlásit:

1) Předkolo se školitelem. Termín: zaslání podkladů do 30. 4.

Kontaktujte mne mailem (simova@fzp.czu.cz) tak, aby byl zřejmý váš zájem o téma, vaše předpoklady k němu a vaše schopnost splnit požadavky:

 • Předmět mailu: PhD studium - SentiMAP
 • Text mailu: Krátce uveďte, kdo jste a proč se téma se ucházíte. Podrobnosti o sobě a své motivaci k doktorskému studiu popište v příloze
 • Příloha (název souboru PhD_SentiMAP_PrimeniJmeno; formát PDF) v angličtině, v této struktuře:
  • Oborný životopis, max 1 strana (stačí půl, uveďte dosavadní studium, témata absolventských prací a případně relevantní odbornou praxi; neuvádějte neodborné brigády)
  • Motivační dopis, max 1 strana. Proč chcete být doktorandem? Proč jste si vybrali dané téma a jak k němu splňujete předpoklady?
  • Seznam vědeckých článků publikovaných na Web of Science, které jste četli a které považujete za inspirativní ke zvolenému tématu (10 – 20 referencí).
  • Nepovinné v této fázi, ale výhodou: Krátká rešerše z uvedených článků (cca 2 strany). Co bylo cílem výzkumů a jakým postupem jich bylo dosaženo? Co autoři zjistili? Tip: Pokuste se vytvořit zajímavé pojednání ze své četby. Nepište stylem, že článek 1 zkoumal to a to, článek 2 to a to atd.

Co nejdříve se vám ozvu a sdělím další postup. Tím může být pozvání k osobnímu (popř. Skype) pohovoru, vyzvání k vytvoření rešerše k tématu (pokud jste se nerozhodli ji dodat předem) apod.

2) Podání oficiální přihlášky (do 31. 5.)

3) Přijímací zkouška před zástupci oborové rady (pravděpodobně v červnu, termín bude upřesněn).

Samozřejmě mne neváhejte kontaktovat kdykoliv s dotazy na věci, které nejsou v tomto textu uvedeny nebo jsou vám nesrozumitelné.

Těším se na vás a naši budoucí spolupráci!

                                                                                                                             Petra Šímová

 

Další články v rubrice

English ☰ Menu

Na webových prezentacích České zemědělské univerzity v Praze (pod doménou czu.cz) používáme soubory cookies. Tyto soubory nám poskytují možnosti, jak lépe poskytovat služby a dále nám pomáhají analyzovat výkon webu. Informace o tom, jak naše weby používáte, můžeme sdílet se svými partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. V nastavení si můžete následně vybrat, které cookies můžeme používat. Svůj udělený souhlas, můžete kdykoliv změnit či odvolat.