Hodnocení udržitelného rozvoje

Cílem předmětu je osvětlit principy posuzování vlivů na životní prostředí na koncepční úrovni ve vazbě na územně plánovací dokumentace. Student zná formální i odborné požadavky pro psaní bakalářské práce. Dále rozvíjí své znalosti v okruhu citační etiky a možností dohledávání literárních zdrojů. Zároveň zná zásady pro tvorbu prezentací. Dokáže napsat odborný text s použitím řádných citací a prezentovat výsledky své práce odborné veřejnosti. Získané znalosti studenti zhodnotí při psaní bakalářské práce i dalších odborných vědeckých textů. Po absolvování dvou seminářů pro BP je student schopen napsat vědeckou práci s korektním používáním citačních norem a literárního přehledu a zároveň formulovat výsledky své práce a oddiskutovat je s citovanou literaturou. Tyto schopnosti jsou dále rozvíjeny v navazujícím studiu. Kurz kombinuje přímou výuku prostřednictvím přednášek a cvičení s nepřímou výukou skrze výukové materiály umístěné na Moodle.czu.cz a domácí přípravou. Přednášky i cvičení jsou realizovány interaktivní formou se snahou zapojit studenty do řešení problematiky a diskutovat o ní. V rámci přednášek jsou využívány moderní IT technologie pro demonstraci nejnovějších poznatků v daném oboru.

 

Kompletní sylabus předmětu je možné najít v katalogu předmětů Univerzitního informačního systému ČZU.

Další články v rubrice

English ☰ Menu