Urbanismus

Předmět poskytuje celkový přehled o historickém vývoji měst a vesnic v evropském kulturním horizontu se zvláštním zaměřením na česká města a vesnice. Cílem předmětu je poskytnout studentům základní náhled na vývoj měst, vesnic a osídlení, vliv a odkaz jednotlivých vývojových etap na současné urbánní a krajinné struktury. Studenti se naučí identifikovat dochované stavební a prostorové hodnoty pro dosažení udržitelného harmonického vývoje sídel a osídlení.

Student má pochopit urbanistické požadavky na tvorbu hmotného prostředí sídel, seznámit se s typologií jednotlivých prvků funkčních zón (hlavně pro bydlení a dopravu), vývojem, zásadami řešení, použitím a příklady realizací. Ve cvičeních má příležitost vyzkoušet zjednodušenou urbanistickou analýzu vybrané lokality a aktivně navrhnout modelovou lokalitu bydlení.

Studenti se umí orientovat v celé rozmanité oblasti tvorby sídel. Dovedou navrhovat jednoduché urbanistické situace s veřejnými prostranstvími a urbanistické celky.

 

Kompletní sylabus předmětu je možné najít v katalogu předmětů Univerzitního informačního systému ČZU.

Další články v rubrice

English ☰ Menu