O projektu

Číslo projektu: TA04020042
Název projektu:  Nové technologie bathymetrie vodních toků a nádrží pro stanovení jejich zásobních kapacit a sledování množství a dynamiky sedimentů
Poskytovatel: TAČR
Program: TAČT ALFA
Hlavní příjemce: Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i.
Partneři: AQUAMONITORING, s.r.o., GEOREAL spol. s r.o., FŽP ČZU v Praze
Řešitel za FŽP: prof. Ing. Pavel Pech, CSc.
Řešitelský tým: Ing. Radek Roub, Ph.D., doc. Ing. Petr Máca, Ph.D.
Kontaktní osoba a administrace projektu: Ing. Jiří Pavlásek, Ph.D., Ing. Helena Michálková
Doba řešení: 2014-2017
Celkové náklady projektu: 11 785 tis. Kč (z toho dotace 7 661 tis. Kč)

 

Abstrakt:
Cílem řešení předkládaného projektu je vývoj nových technologií pro získání relevantních výsledků o batymetrii vodních toků a nádrží. Základní snahou je dosažení nové metodiky a ověřené technologie pro stanovení kapacit vodních toků a nádrží ve vazbě na sledování množství a dynamiky sedimentů. Záměrem řešitelského týmu je rovněž příprava softwarového nástroje pro přípravu výškopisných geometrických dat koryt vodních toků, které budou vstupem do hydrodynamických modelů pro potřeby povodňových analýz. Projekt je plně v souladu se dvěma specifickými cíli podprogramu, a sice snížení dopadů antropogenních vlivů na životní prostředí a omezení negativních následků živelních pohrom a jejich předcházení. Z důvodu komplexního pojetí předkládaného projektu budou alternovány rovněž návrhy konkrétních opatření na předcházení vzniku sedimentů a tím snižování zásobních kapacit vodních toků a nádrží. Pro daný účel bude vytvořen katalog opatření pro předcházení vzniku sedimentů, který bude popisovat konkrétní návrhy opatření mající vliv na eliminaci vzniku sedimentů. Sedimenty jako základní projevy povrchového odtoku a eroze jsou v současné době z hlediska kvantitativního hodnocení stanovovány převážně pomocí odvozených empirických metod (USLE a návazné vztahy), objem sedimentu deponovaného do vodního prostředí potom pomocí tzv. poměru odnosu Sediment Delivery Ratio. Pro ověření dosažených výsledků je předpokládáno rovněž modelů na transport sedimentů (SMODERP, AnnAGNPS, WATEM/SEDEM, SWAT, korytové Hec - RAS, MIKE DHI, aj.).

Další články v rubrice

English ☰ Menu

Na webových prezentacích České zemědělské univerzity v Praze (pod doménou czu.cz) používáme soubory cookies. Tyto soubory nám poskytují možnosti, jak lépe poskytovat služby a dále nám pomáhají analyzovat výkon webu. Informace o tom, jak naše weby používáte, můžeme sdílet se svými partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. V nastavení si můžete následně vybrat, které cookies můžeme používat. Svůj udělený souhlas, můžete kdykoliv změnit či odvolat.