Vzorové závěrečné práce

Eva Bártková - Soukromý a veřejný prostor v zahradní čtvrti Letná

Abstrakt:
Práce oceněna rektorem ČZUDiplomová práce se zabývá vztahem soukromého a veřejného ve zlínské čtvrti Letná. Celá čtvrť vznikala z konceptu zahradního města. Současně je problémem vybrané lokality nevyjasněný vztah mezi soukromým vlastnictvím domů a městským vlastnictvím přiléhajících pozemků. Tento vztah je zdrojem napětí a konfliktů nejen mezi obyvateli a Magistrátem města Zlína, ale i mezi obyvateli samotnými. Práce má tyto aspekty analyzovat a navrhnout dílčí řešení... 

Klíčová slova:
soukromý a veřejný prostor, Baťa, Zlín, hnutí zahradních měst

 

Jaroslav Nauč - Změny konektivity lesů ČR

Abstrakt:
Práce oceněna děkanem FŽP
V práci je představen výpočet konektivity lesů v okresech ČR pomocí indexů založených na teorii grafů pomocí programu Conefor. Hodnoty indexů konektivity byly vypočítány pro velké savce trvale žijící na území České republiky se stanovenou disperzní vzdáleností 5 km. Propojení lesů bylo vypočteno pomocí polygonů reprezentující lesní porosty z vektorových dat CORINE Land Cover pro roky 1990, 2000, 2006 a 2012...

Klíčová slova:
indexy konektivity, krajinná konektivita, Conefor, CORINE, okresy

 

Veronika Drožová - Sledování vybraných prvků plánu společných zařízení realizovaných v rámci komplexních pozemkových úprav v okrese Jihlava (kraj Vysočina)

Abstrakt:
Diplomová práce se zabývá sledováním prvků plánu společných zařízení v okrese Jihlava, kde bylo vybráno pět katastrálních územích, ve kterých proběhla v minulosti pozemková úprava. U jednotlivých katastrálních územích se rozebírá návrh a skutečnost realizovaných prvků plánu společných zařízení. Vyhodnocuje se stav cestní sítě, opatření proti vodní erozi a dopady územního systému ekologické stability na krajinu. Zhodnocení je provedeno na základě terénních průzkumů, osobních vyjádření obyvatel řešených území a dle mapových podkladů...

Klíčová slova:
krajina, plán společných zařízení, okres Jihlava

 

Edita Kerhartová - Vlastnická a uživatelská fragmentace zemědělské půdy ve vybrané oblasti České republiky

Abstrakt:
V České republice je velmi vysoká rozdrobenost vlastnických vztahů a naopak značně nízká fragmentace uţivatelská. V porovnání se sousedními zeměmi jako je Německo, Rakousko či Polsko je rozdíl úrovně uţivatelské fragmentace velmi markantní. Kořeny této vysoké vlastnické fragmentace sahají do minulosti, ale současně jsou ovlivněny nedokonalým trhem se zemědělskou půdou, který není v naší republice ještě úplně vyvinut...

Klíčová slova:
vlastnické vztahy, pronájem zemědělské půdy, krajina

 

Martin Prudký - Revitalizace systému krajinné zeleně v katastrálním území Limuzy a Tismice (Středočeský kraj)

Abstrakt:
Tato diplomová práce se především snaží o komplexní zhodnocení systému krajinné zeleně v katastrálním území Limuzy, dále pak o zhodnocení hřbitovní zeleně v katastrálním území Tismice. Tato katastrální území se nacházejí ve Středočeském kraji v České republice. Jako základní kámen pro tuto diplomovou práci posloužila velmi rozsáhlá inventarizace zeleně, při které bylo zjištěno mnoho potřebných dat, ze kterých byly vytvořeny mapové výstupy...

Klíčová slova:
vegetace, inventarizace, rekognoskace, extravilán

 

Práce oceněna rektorem ČZU
Práce oceněna děkanem FŽP

Další články v rubrice

English ☰ Menu