Informace o přihlášce ke studiu

FŽP začíná hned tři projekty z výzvy Rago Norských fondů

Fakulta životního prostředí mimořádně uspěla v aktuálně vyhodnocené výzvě Rago Norských fondů, zaměřené na záměry implementace reálných opatření (in situ) pro zlepšování stavu ekosystémů a ochranu biodiverzity. Zahajujeme rovnou tři projekty s celkovým rozpočtem více než 49 milionů korun, z nichž finanční dotace činí 90%.
FŽP má bohatou zkušenost s vedením projektů financovaných z fondů severských zemí. Aktuálně administruje dva projekty financované z programu Kappa Technologické agentury ČR, zaměřeného na rozvoj znalostí a výzkumu prostřednictvím mezinárodní spolupráce mezi subjekty z ČR a partnery z Norska, Lichtenštejnska a Islandu.

Seznamte se s novými projektovými záměry, jejich realizátory a partnery:

Pilotní farma Amálie – aplikace konceptu Chytré krajiny
Rozpočet: 26 mil. Kč
Partner: VÚMOP
Řešitel za FŽP: doc. Ing. Petr Máca, Ph.D.

Projekt je zaměřen na realizaci vybraných inovačních opatření na pilotním území lokality Amálie. Projektem realizovaná opatření jsou vyvíjena v rámci konceptu Chytrá krajina České zemědělské univerzity. Opatření jsou zaměřená na podporu stávajících ekosystémů a rozvoj biodiverzity v kulturní krajině, negativně ovlivněné nejen zemědělskou, ale obecně antropogenní činností. Zejména se jedná o soubor opatření zaměřených na minimalizaci eroze zemědělské půdy, management vodních zdrojů zohledňující klimatickou změnu, podporu zastoupení dřevin v zemědělsky využívané krajině jako krajinných prvků (podporující neprodukční funkce), souběžné pěstování dřevin a zemědělství v agrolesnických systémech (produkční funkce dřevin), zlepšení adaptace zemědělské krajiny na klimatickou změnu, zvyšování biodiverzity v agroekosystémech, podporu mokřadních ekosystémů a biodiverzitu niv.   Zvláštní pozornost je věnována opatřením na drenážních systémech s cílem minimalizovat jejich negativní dopady ve vztahu ke zhoršení stavu ekosystémů a ztrátě biodiverzity. Předložený projekt rozšiřuje v současné době prováděná inovační opatření na pilotní farmě Amálii, s cílem co nejvíce podpořit jejich přenositelnost v podmínkách České republiky a šířeji v rámci evropské krajiny.

Realizace plovoucích zelených ostrovů pro zlepšení hnízdních podmínek pro vodní ptáky a posílení biodiverzity rybničních ekosystémů
Rozpočet: 13 mil. Kč
Partneři: Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., The Norwegian Institute for Nature Research
Řešitel za FŽP: Mgr. Zuzana Musilová, Ph.D.

Podstatou navrhovaného projektu je vytvoření alternativních hnízdních možností pro cílové druhy vodních ptáků (kachny, racci, rybáci) pomocí instalace umělých plovoucích zelených ostrovů na intenzivně obhospodařovaných rybnících. Součástí projektu bude i instalace ostrovů na vodních plochách na hnědouhelných výsypkách. Ostrovy posílí původní populace makrofyt a poskytnou vhodná stanoviště cílovým druhům vodních ptáků i dalším organismům vázaným na vodní prostředí (mikroorganismy, vodní bezobratlí, obojživelníci, ryby). Zároveň zvýší kvalitu vody pomocí účinného odstraňování organického znečištění a živin, zvýší celkovou biodiverzitu mokřadního ekosystému.

Pěstuj bezpečně – nepodporuj invazní druhy
Rozpočet: 9,77 mil. Kč
Partneři: Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví (VÚKOZ), Svaz zakládání a údržby zeleně (SZUZ) a Univerzita Coventry (CU).
Řešitel za FŽP: doc. Ing. Kateřina Berchová, Ph.D.

Cílem projektu je pozitivním přístupem změnit zahradnickou praxi tak, aby nedocházelo k podpoře šíření nepůvodních a invazních druhů rostlin. V rámci projektu bude vytvořen seznam těchto nepůvodních druhů a zároveň budou navrženy „bezpečné“ alternativy, které je mohou nahradit. Součástí projektu bude také osvětová kampaň cílená na odbornou i laickou veřejnost. Smyslem projektu je adaptace úspěšných osvětových kampaní z Velké Británie (Be plant wise) a Austrálie (Grow me instead) na podmínky ČR.

Další články v rubrice

English ☰ Menu

Na webových prezentacích České zemědělské univerzity v Praze (pod doménou czu.cz) používáme soubory cookies. Tyto soubory nám poskytují možnosti, jak lépe poskytovat služby a dále nám pomáhají analyzovat výkon webu. Informace o tom, jak naše weby používáte, můžeme sdílet se svými partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. V nastavení si můžete následně vybrat, které cookies můžeme používat. Svůj udělený souhlas, můžete kdykoliv změnit či odvolat.