Přijímací řízení na Fakultě životního prostředí - 2.kolo

Fakulta životního prostředí
vypisuje II. kolo přijímacího řízení

 

Ke studiu je třeba podat přihlášku v období od 1. července do 20. srpna 2016. Fakulta životního prostředí ČZU v Praze přijímá přihlášky pouze formou elektronického formuláře. Elektronický formulář najdete na adrese https://is.czu.cz/prihlaska/. Postup jak vyplnit úspěšně e-přihlášku je ke stažení zde.

Jako specifický symbol platby slouží „registrační číslo přihlášky“, které uchazeč obdrží na emailovou adresu po potvrzení přihlášky.

Poplatek: 500
Název banky: KB Praha 6
Účet: 19-5504550287/0100
IBAN CZ 1101000000195504550287
SWIFT: KOMBCZPPXXX
Variabilní symbol: 4275000116
Převodová pošta: Praha – Suchdol
Specifický symbol: reg. číslo přihlášky

Adresa Studijního oddělení FŽP:
Česká zemědělská univerzita v Praze
Fakulta životního prostředí
Studijní oddělení
Kamýcká 129
165 21 Praha – Suchdol


Poplatek za registraci přihlášky vyřizujte převodem na výše napsané číslo účtu. Poplatek je splatný k datu podání přihlášky, nejzazší termín úhrady je 20. srpna. 2016. Poplatek je nevratný v kterékoli fázi přijímacího řízení. Uchazeč, který neuhradí poplatek do 20. srpna. 2016, nebude zařazen do přijímacího řízení.

 
Bakalářské studijní obory

Studijní programy
Studijní obory
Předměty přijímací zkoušky
Environmentální vědy
Aplikovaná ekologie BEKOL
biologie + matematika
nebo
biologie + chemie
           prezenční studium
Aplikovaná ekologie DBEKOL (Praha)
biologie
           kombinované studium (Praha)
Krajinářství
Krajinářství BKRAJ
biologie + matematika
           prezenční studium
Územní technická a správní služba UTSS
všeobecný přehled
           prezenční studium
Územní technická a správní služba
DUTSS (Praha)
DUTSS2 (Litvínov)
DUTSS3 (Karlovy Vary)
DUTSS4 (Březnice)
všeobecný přehled
kombinované studium
(Praha, Karlovy Vary, Litvínov, Březnice)
Vodní hospodářství BVH
Matematika
           prezenční studium
Rozvoj venkova a zemědělství
Územní plánování BUP
matematika + tematicky zaměřený všeobecný přehled
           prezenční studium


Základní podmínkou pro přijetí ke studiu v bakalářském studijním programu je dosažení úplného středního vzdělání, které uchazeč prokazuje maturitním vysvědčením.

K přijímací zkoušce bakalářského studia se dostaví uchazeč s originálem nebo ověřenou kopií maturitního vysvědčení ze střední školy + s kopií k založení. Studenti, kteří absolvují střední školu v zahraničí, musí předložit před přijímací zkouškou nostrifikovaný doklad o maturitní zkoušce. Termín a místo konání přijímací zkoušky bude zveřejněno pouze na portálu https://is.czu.cz/prihlaska/.


Prominutí přijímacího řízení:
Přijímací zkouška může být prominuta uchazečům bakalářských studijních oborů, kteří jsou úspěšnými řešiteli olympiád z matematiky, chemie, fyziky, biologie, ekologie atd. (pod MŠMT) – minimálně účast v krajském kole uvedených olympiád.

Ke studiu nebude přijat uchazeč, který byl v minulosti již 3× studentem Fakulty životního prostředí ČZU v Praze a ani v jednom případě bakalářský studijní program, do kterého byl přijat, úspěšně nezakončil předepsaným způsobem. Výjimku může povolit děkan fakulty.


Splnění podmínek pro přijetí ke studiu

V rámci přijímacího řízení je především ověřováno splnění podmínek pro přijetí ke studiu. K tomuto účelu uchazeči předkládají následující přílohy:

  • originál nebo ověřenou kopii maturitního vysvědčení + kopii k založení. Uchazeči, kteří v den přijímací zkoušky nemají vykonanou maturitní zkoušku a nemohou tudíž vysvědčení doložit, předloží maturitní vysvědčení nejdéle v den konání zápisu ke studiu. Uchazeč, který bude skládat maturitní zkoušku během srpna a září, musí doložit maturitní vysvědčení nejpozději do 22. září 2016;
  • originál nebo ověřenou kopii vysokoškolského diplomu, pokud již řádným způsobem ukončil vysokoškolské studium na jiné fakultě nebo vysoké škole.


Uchazeči, kteří jsou cizími státními příslušníky, předkládají:

  • doklad totožnosti a kopii dokladu totožnosti (pasu nebo povolení k pobytu) s notářským ověřením;
  • český překlad dokladu o absolvování středoškolského vzdělání s notářským ověřením;
  • notářsky ověřenou kopii Rozhodnutí o uznání platnosti zahraničního středoškolského vzdělání v České republice spolu s notářsky ověřenou kopií Nostrifikační doložky (originály obou dokladů předkládá k nahlédnutí);
  • při případném absolvovaném vysokoškolském vzdělání dále předkládají český překlad dokladu o absolvování vysokoškolského vzdělání s notářským ověřením;
  • při případném absolvovaném vysokoškolském vzdělání dále předkládají notářsky ověřenou kopii Rozhodnutí o uznání platnosti zahraničního vysokoškolského vzdělání v České republice spolu s notářsky ověřenou kopií Nostrifikační doložky (originály obou dokladů předkládá k nahlédnutí);
  • doklad potvrzující úhradu poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením (poplatek je stanoven podle § 58, odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb. a činí 500 Kč). Dokladem může být podací lístek složenky nebo jeho kopie, při platbě bezhotovostní je nutno doložit výpis z plateb (není postačující příkaz k úhradě)
  • u cizinců je v rámci přijímací zkoušky prověřována znalost českého jazyka. Jazykovou zkoušku nepodstupují uchazeči, kteří dosáhli úplné střední nebo úplné střední odborné vzdělání nebo absolvovali bakalářský, magisterský nebo doktorský studijní program vyučovaný v českém jazyce.


Nemůže-li se uchazeč z vážných důvodů dostavit k přijímací zkoušce v řádném termínu, 5. září. 2016 může ji vykonat v náhradním termínu 7. září. 2016. O náhradní termín přijímací zkoušky je třeba požádat formou žádosti – formulář žádosti v příloze.

Pro hodnocení uchazečů se používá bodový systém. Hodnocení výsledků přijímací zkoušky je anonymní. Uchazeč má právo nahlédnout do svých materiálů, které mají význam pro rozhodnutí o jeho přijetí ke studiu, 8. září. 2016 od 13 do 15 hodin na studijním oddělení fakulty.


Přijímací zkoušky
Termín II. kola přijímacích zkoušek pro bakalářské studijní obory je stanoven na 5. září 2016. Náhradní termín přijímacích zkoušek je stanoven na 7. září 2016.


Vyhodnocení přijímacího řízení a rozhodnutí o přijetí
Uchazeč je přijat ke studiu, pokud splnil všechny předepsané podmínky (zejména podmínku dosažení předepsaného stupně vzdělání), uhradil stanovené správní poplatky a jeho přihláška byla shledána bez zjevných závad.

Uchazeči, kteří budou přijímací komisí navrženi k přijetí, budou o tomto stavu informováni pouze prostřednictvím webového portálu https://is.czu.cz/prihlaska/. Originální doklad Rozhodnutí o přijetí obdrží uchazeč osobně v den zápisu ke studiu, po předložení dokladů o předchozím vzdělání (maturitní vysvědčení).

Termín zápisu je stanoven na 15. září 2016. Ze zápisu je třeba omluvit se do 5 pracovních dnů od data zápisu. Náhradní termín zápisu není nárokový.
Uchazeč, který bude skládat maturitní zkoušku během srpna a září, musí doložit maturitní vysvědčení nejpozději do 22. září 2016.


                                                                                                                                          prof. RNDr. Vladimír Bejček, CSc.
                                                                                                                                          děkan Fakulty životního prostředí


Schváleno Akademickým senátem FŽP dne 27. dubna 2016.

Další články v rubrice

English ☰ Menu

Na webových prezentacích České zemědělské univerzity v Praze (pod doménou czu.cz) používáme soubory cookies. Tyto soubory nám poskytují možnosti, jak lépe poskytovat služby a dále nám pomáhají analyzovat výkon webu. Informace o tom, jak naše weby používáte, můžeme sdílet se svými partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. V nastavení si můžete následně vybrat, které cookies můžeme používat. Svůj udělený souhlas, můžete kdykoliv změnit či odvolat.