Informace o přihlášce ke studiu

Zasedání vědecké rady FŽP ČZU v Praze

Ve středu dne 17. června 2020 se v místnosti D 222 koná zasedání vědecké rady FŽP ČZU v Praze.

 

Program:
9.30 – 10.30       Projednání materiálů dle pokynů proděkanů
10.30 – 12.30    Habilitační řízení Ing. Markéty Zárybnické, Ph.D. v oboru Ekologie, téma práce: Using automated data collection from nest boxes for avian research and education

Pro online připojení použijte následující odkaz: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YTYzNzUxZjEtN2YyNC00ODZhLTlhZmQtMzY4ZTAwZjNkNjBi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22f26a48e1-fc21-461a-b97f-ac5bd535f341%22%2c%22Oid%22%3a%227c118249-9ea8-4250-a468-0fb923dad72b%22%7d

 

Další články v rubrice

English ☰ Menu